Author: admin

Giới thiệu chúng tôi

LIÊN MINH QUỐC GIA LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0. Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng […]