Giới thiệu chúng tôi

LIÊN MINH QUỐC GIA

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0.

Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2025″ và Văn bản số 4468 VPCP – KGVX ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc thành lập Liên minh kinh tế 4.0.

Nhiệm vụ Liên minh Kinh tế điện tử 4.0 nhằm chuyển đổi số tất cả các ngành nghề nhằm tối ưu hóa các dịch vụ sản phẩm trên nền tảng internet.

EduE.vn (Cotcach.com) trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Và môi trường (http://iees.vn/) thuộc dự án Liên minh kinh tế điện tử 4.0 ( http://lienminhquocgia.com/) được thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2025″ và Văn bản số 4468 VPCP – KGVX ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc thành lập Liên minh kinh tế 4.0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *